|
Usługi

Przestępstwa gospodarcze

 • Reprezentacja przedsiębiorców w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych na ich szkodę
 • Obrona podejrzanych i oskarżonych o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne
 • Obrona członków organów spółek...

Nieruchomości

 • Obsługa prawna transakcji nabywania i zbywania nieruchomości
 • Doradztwo prawne dla inwestorów, wynajmujących i najemców nieruchomości komercyjnych
 • Zabezpieczenia na nieruchomościach i postępowania wieczystoksięgowe
 • Analizy stanu...

Rozwody i podział majątku

 • Przygotowywanie i prowadzenie spraw o rozwód, separację, ustalenie ojcostwa oraz o podział majątku wspólnego
 • Pomoc w przygotowywaniu i kompletowaniu dowodów oraz strategii...

Inwestycje infrastrukturalne i budowlane

 • Obsługa prawna procesów inwestycyjnych w budownictwie
 • Doradztwo w zakresie przygotowywania, organizowania i realizacji projektów budowlanych
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej oraz reprezentacja w...

Prawo pracy

 • Doradztwo w zakresie wszelkich prawnych aspektów zatrudnienia
 • Doradztwo w zakresie mobbingu
 • Doradztwo w zakresie poza pracowniczych form zatrudnienia
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Zbiorowe...

Sprawy sądowe i arbitraż

 • Opiniowanie zasadności wszczynania postępowań przed sądami
 • Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, polubownych i arbitrażowych (międzynarodowy arbitraż handlowy)
 • Mediacja i pomoc w prowadzeniu...

Międzynarodowe procedury karne

 • Prowadzenie postępowań karnych w procedurach transgranicznych
 • Postępowania ekstradycyjne
 • Postępowania w związku z wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania
 • Występowanie w roli obrońcy oraz uczestnictwo we wszelkich...

Prawo instytucji finansowych

 • Doradztwo prawne w zakresie finansowania i restrukturyzacji zadłużeń
 • Prowadzenie postępowań przed KNF w sprawie uzyskania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych
 • Doradztwo w zakresie...

Prawo spółdzielcze

 • Kompleksowa obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych
 • Porady i konsultacje prawne we wszystkich sprawach związanych z bieżąca działalnością spółdzielni
 • Opiniowanie i sporządzanie umów oraz wewnętrznych...

Doradztwo podatkowe

 • Audyty prawidłowości rozliczeń podatkowych
 • Analizy prawnopodatkowe umów i transakcji
 • Reprezentacja przed organami podatkowymi
 • Obsługa postępowań podatkowych i kontroli oraz postępowań karnych skarbowych
 • Ceny transferowe
 • Optymalizacje podatkowe...

Ochrona własności intelektualnej

 • Reprezentacja w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym, sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym w postępowaniach zabezpieczających
 • Prowadzenie postępowań zgłoszeniowych
 • Negocjacje i doradztwo w...

Prawo farmaceutyczne

 • Problematyka związana z produktami leczniczymi, suplementami diety oraz wyrobami medycznymi
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów dystrybucyjnych, marketingowych oraz uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń
 • Unikanie ryzyk związanych...

Ochrona dóbr osobistych prawo prasowe i prawo internetu

 • Bieżące doradztwo w zakresie kontaktów z mediami
 • Prowadzenie postępowań w przypadku naruszenia dobrego imienia, wizerunku lub prywatności
 • Przygotowywanie treści sprostowań i oświadczeń
 • Prowadzenie sporów...

Windykacja należności i windykacja zagraniczna

 • Szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności od dłużników
 • Windykacja masowych portfeli wierzytelności i obsługa nieograniczonej liczby spraw
 • Windykacja przedsądowa, sądowa i komornicza
 • Uzyskiwanie nakazów zapłaty...

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 • Pomoc w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Doradztwo w zakresie reklamy oraz ochrony...

Umowy i kontrakty

 • Doradztwo w zakresie umów
 • Zawieranie i rozwiązywanie kontraktów
 • Odstąpienie, ustalanie nieważności i uchylanie się od skutków prawnych zawartych umów
 • Opiniowanie umów i innych aktów...

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

 • Tworzenie i likwidacja spółek, a także przekształcanie, łączenie i przejmowanie podmiotów gospodarczych
 • Analizy prawne i doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek
 • Obsługa organów
 • Nabywanie...

Ochrona danych osobowych

 • Wewnętrzne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych
 • Wdrożenie RODO
 • Audyty wewnętrzne administratorów danych osobowych i podmiotów przetwarzających dane
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych...

Przestępstwa gospodarcze

Nieruchomości

Rozwody i podział majątku

Inwestycje infrastrukturalne i budowlane

Prawo pracy

Sprawy sądowe i arbitraż

Międzynarodowe procedury karne

Prawo instytucji finansowych

Prawo spółdzielcze

Doradztwo podatkowe

Ochrona własności intelektualnej

Prawo farmaceutyczne

Ochrona dóbr osobistych prawo prasowe i prawo internetu

Windykacja należności i windykacja zagraniczna

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Umowy i kontrakty

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Ochrona danych osobowych

KLIENCI
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Zaakceptuj pliki cookies w celu odblokowania pełnej zawartości.